Podmínky pro podnájemce prostor

Oznámení týkající se osobních údajů vztahující se na všechny fyzické subjekty, jež vůči Rency s.r.o., IČ 01573527 jsou druhou smluvní stranou

Všeobecné a storno podmínky pro podnájemce prostor

Strana bere na vědomí, že osobní údaje jím dobrovolně poskytnuté v rozsahu jméno (osobní a příjmení), e-mailová adresa, adresa, telefon, a případně rodné číslo a identifikační číslo osoby či daňové identifikační číslo za účelem jednání o uzavření smlouvy a jejího plnění jsou nutné k uzavření smlouvy a Rency s.r.o. je správcem a zpracovatelem těchto údajů. Údaje mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům Rency s.r.o. za účelem uskutečnění práv a povinností ze smlouvy, tito zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí, případně třetím osobám na základě zákona. Údaje budou neautomatizovaně uschovány a zabezpečeny. Strana je oprávněna požádat Rency s.r.o. o informace a vysvětlení o zpracování jeho údajů, a podat stížnost proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování jeho údajů k příslušnému státnímu úřadu. Údaje a dokumenty s nimi spojené budou uchovány a zpracovány po dobu 5 let od uzavření smlouvy. (V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.)

Podmínky pro podnájemce prostor

v držení Rency s.r.o., č. 01/2017 s účinností ke dni 1. 6. 2017

Rency s.r.o., IČ 01573527, sídlem Koželužská 945/31, 779 00 Olomouc, společnost zapsaná pod sp. zn. C 56160 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, zastoupená jednatelem panem MgA. Radkem Holíkem (dále také jen jako „společnost Rency s.r.o.“ či „pronajímatel“) uzavírá s podnájemci na základě smluv o podnájmu a s denními podnájemci na základě smluv o denním podnájmu smlouvy o podnájmu pracovních míst a smlouvy o denním podnájmu pracovních míst. Podnájemce je těmito Podmínkami pro podnájemce prostor vázán na základě čl. VII. podnájemní smlouvy. Veškerými podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách pro podnájemce prostor jsou povinny se řídit všechny osoby, které mají se společností Rency s.r.o. uzavřenou smlouvu o podnájmu, smlouvu o denním podnájmu pracovního místa nebo jinou smlouvu, která na tyto Podmínky pro podnájemce prostor odkazuje.

Podmínky a povinnosti společné pro všechny podnájemce:

► řádně a včas hradit své závazky vůči Rency s.r.o.,

► dodržovat tyto Podmínky pro podnájemce prostor,

► dodržovat a respektovat pokyny obsluhujícího personálu k dodržování smluvených povinností,

► spolupracovat s pronajímatelem Vaultu 42 tak, aby byl naplněn princip coworkingu,

► poskytovat všechny potřebné informace pro náležité poskytování služeb,

► zdržet se jakýchkoliv činností, které by narušovaly fungování konceptu Vaultu 42 nebo činnost ostatních členů,

► přiměřeně chránit své osobní věci v prostoru Vaultu 42,

► počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo na majetku pronajímatele prostor Vaultu 42 nebo třetích osob a neprodleně informovat o hrozících škodách,

► podnájemce je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí pronajímatel Vaultu 42 a ostatní členové v důsledku nezabezpečení vchodových dveří při odchodu (zakódovat objekt a zamknout vchodové dveře),

► pokud člen spustí alarm, je povinen uhradit náklady na výjezd bezpečností agentury (bude fakturováno členovi, který spustí alarm),

► podnájemce je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí pronajímatel prostor Vaultu 42 a ostatní členové a třetí osoby v důsledku porušení uvedených povinností,

► podnájemce je povinen neprodleně hlásit ztrátu čipové karty nebo klíče od vchodu do Vaultu 42,

► podnájemce není oprávněn umístit na pracovním místě užívaném podnájemcem sídlo,

► podnájemce bere na vědomí, že pojištění objektu nájemce resp. vlastníka objektu nezahrnuje jakýkoli majetek podnájemce,

► pronajímatel je oprávněn vůči podnájemci zavést evidenci jeho vstupů do Vaultu 42,

► Vault 42 je animal friendly space, ale pronajímatel si vyhrazuje právo vykázat jakékoliv zvíře z prostor Vaultu 42,

► podnájemci je zákazáno v prostorách Vaultu 42 kouřit,

► podnájemce udržuje své pracovní místo v čistotě a pořádku tak, aby smyslově neobtěžoval své okolí,

► pronajímatel neodpovídá za škodu vzniklou na odložených věcech v prostorách Vault 42; to neplatí, způsobil-li škodu pronajímatel,

► počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm či s nebezpečnými látkami v prostorách Vaultu 42,

► práva a povinnosti neupravené výslovně v těchto podmínkách nebo ve smlouvě se řídí všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to i v případě, že druhá smluvní strana naplňuje atribut mezinárodního prvku, rozhodným právem je tedy právní řád České republiky. Případné spory s mezinárodním prvkem budou řešeny českými soudy.

Podmínky a povinnosti společné pro všechny podnájemce:

► řádně a včas hradit své závazky vůči Rency s.r.o.,

► dodržovat tyto Podmínky pro podnájemce prostor,

► dodržovat a respektovat pokyny obsluhujícího personálu k dodržování smluvených povinností,

► spolupracovat s pronajímatelem Vaultu 42 tak, aby byl naplněn princip coworkingu,

► poskytovat všechny potřebné informace pro náležité poskytování služeb,

► zdržet se jakýchkoliv činností, které by narušovaly fungování konceptu Vaultu 42 nebo činnost ostatních členů,

► přiměřeně chránit své osobní věci v prostoru Vaultu 42,

► počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo na majetku pronajímatele prostor Vaultu 42 nebo třetích osob a neprodleně informovat o hrozících škodách,

► podnájemce je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí pronajímatel Vaultu 42 a ostatní členové v důsledku nezabezpečení vchodových dveří při odchodu (zakódovat objekt a zamknout vchodové dveře),

► pokud člen spustí alarm, je povinen uhradit náklady na výjezd bezpečností agentury (bude fakturováno členovi, který spustí alarm),

► podnájemce je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí pronajímatel prostor Vaultu 42 a ostatní členové a třetí osoby v důsledku porušení uvedených povinností,

► podnájemce je povinen neprodleně hlásit ztrátu čipové karty nebo klíče od vchodu do Vaultu 42,

► podnájemce není oprávněn umístit na pracovním místě užívaném podnájemcem sídlo,

► podnájemce bere na vědomí, že pojištění objektu nájemce resp. vlastníka objektu nezahrnuje jakýkoli majetek podnájemce,

► pronajímatel je oprávněn vůči podnájemci zavést evidenci jeho vstupů do Vaultu 42,

► Vault 42 je animal friendly space, ale pronajímatel si vyhrazuje právo vykázat jakékoliv zvíře z prostor Vaultu 42,

► podnájemci je zákazáno v prostorách Vaultu 42 kouřit,

► podnájemce udržuje své pracovní místo v čistotě a pořádku tak, aby smyslově neobtěžoval své okolí,

► pronajímatel neodpovídá za škodu vzniklou na odložených věcech v prostorách Vault 42; to neplatí, způsobil-li škodu pronajímatel,

► počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm či s nebezpečnými látkami v prostorách Vaultu 42,

► práva a povinnosti neupravené výslovně v těchto podmínkách nebo ve smlouvě se řídí všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to i v případě, že druhá smluvní strana naplňuje atribut mezinárodního prvku, rozhodným právem je tedy právní řád České republiky. Případné spory s mezinárodním prvkem budou řešeny českými soudy.

Další zvláštní podmínky a povinnosti týkající se podnájmu

Storno podmínky pro podnájemce zasedací místnosti Meet Up

► Strany si sjednávají pro případ výpovědi ze strany podnájemce následující poměrnou výši odstupného počítanou z ujednané výše nájemného: při zrušení závazku 30 a více dní před ujednanou dobou (datem) užívání 0 %, 21–15 dní předem 40 %, 14–4 dní 75 %, 4–0 dní 90 % počítaje dnem, kdy byla doručena písemná výpověď adresovaná pronajímateli. Právo na odstupné vzniká nehledě na to, zda podnájemce již zaplatil nájemné či nikoli.

Tyto podmínky pro podnájemce prostor nabývají účinnosti dne 15. 8. 2017