Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím a beru na vědomí to, aby Vault Enterprise z. s., se sídlem Koželužská 31, Olomouc 779 00, (dále jen „správce“), zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, obec pobytu, obor/povolání, profese, a to za účelem následujícího použití: zasílání newsletterů (informační/propagační sdělení) s pozvánkami na akce, zasílání newsletterů s novinkami ohledně spolku a Vault 42, zasílání jiných sděleních, jež souvisí s činností správce a to i týkající se jiných subjektů, jež spolupracují se správcem, dále vložení a uchování těchto osobních údajů v rámci elektronické databáze CRM (Customer relationship management) vedené správcem, a k jejich uchovávání po dobu 10 let.

Beru na vědomí, že souhlas je kdykoli a jakkoli odvolatelný a zasílání takovýchto obchodních sdělení mohu odmítnout zasláním nesouhlasu s takovýmto využitím mého elektronického kontaktu na emailovou adresu: info@vault42.cz nebo i při zaslání každé jednotlivé zprávy obchodního sdělení na stejnou emailovou adresu.

Dále tímto beru na vědomí, že výše uvedené údaje o mé osobě budou za výše uvedeným účelem shromažďovat a dále zpracovávat pověřené osoby správce.

Dále tímto beru na vědomí, že poskytnutí výše uvedených údajů o mé osobě je dobrovolné.

Dále tímto souhlasem beru na vědomí, že mám za podmínek podle ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o právo na informace o zpracování svých osobních údajů, že mám právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a že mám v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, pokud se domnívám, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Beru na vědomí, že mám právo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jsem srozuměn s tím, že toto právo mohu realizovat zasláním žádosti na emailovou adresu info@vault42.cz. A také s tím, že mohu případně podat stížnost proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování jeho údajů k příslušnému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Jsem srozuměn se skutečností, že veškerá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.